تهران - صادقیه - اشرفی اصفهانی - ابتدای خیابان جلال پلاک 449 طبقه 3 واحد6
02144263437
09128963121

 

موسسه حقوقی بین الملل همای راستین میهن متشکل از  تیمی است که خود را متعهد به ارائه خدمات حقوقی ، اداری و ثبتی بر اساس دانش حرفه ای و به صورت کاملا تخصصی میدانند.منشور و راهبرد های موسسه گویای تعهدات،اصول و اهدافی است که اساس و شالوده ی فعالیت های موسسه ثبت هما را تشکیل می دهد معتقدیم که موفقیت به معنای حقیقی آن هنگامی وجود داشته و مفهوم پیدا می کند که بر مبنای زنجیره ای از اصول و تعهدات بنیادین استوار گردد و هر آنچه را که تا کنون حاصل کردیم نیز بیش از همه ،حاصل جدیت در پایبندی به اصول و تعهدات می باشد.

شناسه ملی ثبت هما : 14005301049

شماره ثبت موسسه هما : 2905

ثبت شرکت در اصفهان

ثبت شرکت در اصفهان

شهر اصفهان مرکز استان اصفهان از دیرباز تاکنون نه تنها یک استان با جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی بوده است. بلکه قطب مهمی از نظر اقتصادی و صنایع صنعتی بوده است. شهر اصفهان به دلیل جاذبه های بسیاری که در خود جای داده است قطب گردشگری کشور ایران محسوب می‌شود، همچنین بخشی از اقتصاد این شهر تحت تأثیر کشاورزی و دامپروری رایج در اطراف آن قرار می گیرد.

انواع ثبت شرکت در اصفهان

انواع ثبت شرکت در اصفهان به (شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی) تقسیم می شود که از این بین شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود جهت ثبت در اصفهان با استقبال بیشتری، نسبت به سایر شرکت ها مواجه می باشند.

ثبت شرکت سهامی

شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود حتی اگر موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد؛ و مطابق ماده ۳ قانون تجارت، در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از ۳ نفر کمتر باشد. و سرمایه شرکت های سهامی به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

انواع شرکت های سهامی

شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم می شود

ـ سهامی خاص

ـ سهامی عام

ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان

شرکت های که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. وطبق ماده ۵ قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی خاص از مبلغ ۱۰۰۰,۰۰۰ ریال نباید کمتر باشد.

ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان

شرکت های که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند اینگونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند و سرمایه شرکت های سهامی عام از ۵۰۰۰,۰۰۰ ریال کمتر باشد.

شرایط تأسیس شرکت سهامی خاص در اصفهان

ـ اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

ـ اظهارنامه حاکی بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی دال بر پرداخت قسمت نقدی که نباید کمتر از ۳۵% کل سهام باشد. اظهارنامه شرکت ثبت شده در اصفهان باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد؛ هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن پرداخت شود و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.

ـ انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید درصورتجلسه ای قید و به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

ـ قبول سمت مدیریت و بازرسی.

ـ ذکر نام روز نامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به تاسیس شرکت در اصفهان تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان

پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

تکمیل فرم تعیین نام شرکت ثبت شده در اصفهان

دوبرگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص ثبت شده در اصفهان

دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص ثبت شده در اصفهان و امضاء زیرتمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.

دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

فتوکپی شناسنامه وکارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران.

تصویر شناسنامه وکارت ملی بازرسین

معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات شرکت آن.

تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیردولتی بودن آن.

گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در  اصفهان افتتاح شده است.

اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

۲) شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود و هر یک ازشرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول پرداخت بدهی ها و تعهدات شرکت است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در اصفهان با مسئولیت محدود

پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام.

تکمیل فرم تعیین نام.

دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود ثبت شده در اصفهان و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه شرکاء

دونسخه شرکت نامه با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران

دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.

دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین وهیأت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

دونسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

تصویر شناسنامه وکارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد.

فتوکپی شناسنامه وکارت ملی بازرسین

معرفی نمایندگان، درصورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن.

تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی برغیر دولتی بودن آن.

اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

۳) شرکت تضامنی

شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص، برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود :

اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

هر قراری که بین شرکاء خلاف این، ترتیب داده شده باشد، درمقابل اشخاص ثالث، بی اثر خواهد بود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی در اصفهان

۱ـ دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

۲ـ دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

۳ـ تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی

۴ـ دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

۵ ـ اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیازمند دریافت مجوز باشد.

۶ ـ تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار

۷ـ اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل

۸ ـ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین

۹ـ دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره

۱۰ـ اصل وکالتنامه وکیل دادگستری درصورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

۴) شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی، به شرکتی گفته می شود که برای انجام امور تجارتی درتحت نام مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی در اصفهان

۱ـ اسامی مدیر یا مدیران شرکت

۲ـ یک نسخه از اساسنامه

۳ـ یک نسخه از شرکتنامه

۴ـ سوابق تصمیمات مجمع عمومی

۵ ـ تعهد به پرداخت کل سرمایه به صورت نقدی

۶ ـ نوشته ای با امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت سهم های غیر نقدی.

۵) شرکت مختلط سهامی

شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکای شرکت سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

شرکت های سهامی افرادی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه در آمده و مسئولیت آنها به همان میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند و شریک ضامن افرادی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه حقوقی هستند که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شوند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی در اصفهان

۱ـ یک نسخه شرکت نامه

۲ـ یک برگ اساسنامه

۳ـ اسامی مدیر یا مدیران شرکت

۴ـ تعهد به پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل یک سوم سرمایه

۵ ـ نوشته ای با امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکاء ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت سهم های غیرنقدی.

۶) شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است. در نام شرکت نسبی عبارت “شرکت نسبی” و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود. اگر نام شرکت شامل اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل “و شرکاء” ضروری است.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی در اصفهان

۱ـ دو نسخه شرکت نامه تکمیل شده

۲ـ دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

۳ـ دو نسخه فرم تعیین نام به ترتیب اولویت

۴ـ دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

۵ ـ مجوز فعالیت در صورتی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

۶ ـ تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء و مدیران

۷ـ اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

۸ ـ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین

۹ـ دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره

۱۰ـ اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل انجام پذیرد.

۷) شرکت تعاونی

شرکتی است که از اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان، موافق اصولی که در این قانون مطرح است تشکیل می شود. تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از هفت نفر کمتر باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی در اصفهان

۱ـ اساسنامه مصوب شرکت

۲ـ دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

۳ـ صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان

۴ـ صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیئت مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیئت مدیره، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و انتخاب مدیرعامل

۵ ـ فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی

۶ ـ فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضا های آنها باشد.

۷ـ مدارک مربوط به تقویم و تسلیم سرمایه

۸ ـ رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التأدیه سرمایه تعاونی مطابق اساسنامه.

موسسه ثبت شرکت هما آماده ارائه خدمات ثبتی ، ثبت شرکت در اصفهان و ثبت برند ،اخذ کارت بازرگانی ،اخذ جواز تاسیس ،ثبت صورتجلسه تغییرات شرکتها ،ثبت لوگو ،طراحی لوگو ،ثبت علامت تجاری ،ثبت نام تجاری ،انحلال شرکت ،تغییر آدرس شرکت ،تغییر نام شرکت ،افزایش سرمایه شرکت و ..... به هموطنان گرامی می باشد

شماره های تماس با موسسه ثبت هما:     021-44979414 – 021 44979434- 09128963121

نظرات (0)

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان. ثبت نام یا ورود به حساب کاربری.
0 حرف
پیوست ها (0 / 1)
موقعیت خود را به اشتراک بگذارید.
عبارت تصویر را کنید. واضح نیست؟

  •  
    تهران - صادقیه - اشرفی اصفهانی - ابتدای خیابان جلال پلاک 449 طبقه 3 واحد6
  •  
    02144263437
  •  
    09128963121
  •  

امروز 2 | دیروز 14 | هفته 31 | ماه 50 | کل 88942

کلیه حقوق این سایت محفوظ است.

ثبت هما ثبت هما ثبت هما ثبت هما ثبت هما

بالا
پایین
?